RSS

Monthly Archives: જૂન 2011

प्रतिज्ञापत्रम

भारतं मम देशः !
सर्वे भारतीयाः मम भ्रातरः भगिन्यः य सन्ति !
मम मानसे देश्स्पृहा अस्ति! समृध्धिसहितं विविधतापरिपूर्ण तस्य संस्कॄतगौरवम अनुभवामि!
अहं सदा तत्पात्रं भवितुं यत्नं करिष्यामि!
अहं मम पितरौ आचार्याम गुरुजनान च प्रति आदरभावं धारयिष्यामि!
प्रत्येकेन सह शिष्ट्व्यवहारं च करिष्यामि!
अहं मम देशाय देश्बान्धवेभ्यः च मम निष्ठां अर्पयामि!
तेषां च कल्याणे समृध्धौ च एव मम सुखम अस्ति!

આપણો પ્રતિજ્ઞાપત્ર સંસ્કૃતમાં અહીં મૂકૂ છું.

 
Leave a comment

Posted by on 22/06/2011 in Uncategorized

 

ટૅગ્સ:

ગઝલ

મૌનની તાકાત શું છે જાણી લે.
જગ માણ્યું જાત શું છે જાણી લે.
બનાવટી આ ચહેરા પાછળની,
ખુદની હકીકત શું છે જાણી લે.
થાય સઘળી ચર્ચા લોકવૃંદમાં,
સાચી વાત શું છે જાણી લે.
સુરજના અજવાળે રહ્યાં પછી,
કાળીકાળી રાત શું છે જાણી લે.
રાહદારી સહું થંભી ગયા રસ્તાપર,
રસ્તા પર વાત શું છે જાણી લે.
સઘળો ભાર લૈ દિલ પર ‘શ્યામ’
લાગણી આઘાત શું છે જાણી લે.
-‘શ્યામ’વઘાસિયા(તા.૦૨.૧૦.૨૦૧૧,રવિવાર)

 

ટૅગ્સ:

ગઝલ

મુસીબતો ને આફતો જીવનમાં સરતી રહે છે
વિશ્વાસરુપી નાવ એમાં કાયમ તરતી રહે છે.
જેણે ઝીલી હોય પાનખર જીવનસફરમાં,
જીવનમાં એનાં વસંત કાયમ ખીલતી રહે છે.
ન હોય ડર કે દર્દ જેને ખડક નડવાનો,
સરિતા એની સદાય ખળખળ વહેતી રહે છે.
હોય જો હામ અડગ પર્વતારોહણની દિલમાં,
શિખરોની શૃંગ પણ એમને નમતી રહે છે.
છો ને આભમાં ન હો વાદળ એકપણ ઉષ્માનું,
‘શ્યામ’ની લાગણી વાદળી બની વરસતી રહે છે.
-‘શ્યામ’ વઘાસીયા(તા.૧૩.૦૬.૨૦૧૧,સોમવાર)

 

ટૅગ્સ:

सप्तपदी

॥ॐ इष एकपदा भव॥
॥ॐ उर्ज द्विपरी भव॥
॥ॐ शस्योषाय त्रिपदी भव॥
॥ॐ भयोभयाय चतुपदी भव॥
॥ॐ प्रजाभ्य पंचपदी भव॥
॥ॐ ॠतुभ्य षटपदी भव॥
॥ॐ सखे सप्तपदी भव॥

 

ટૅગ્સ:

;; દીપક ;;

અંધકારનું અજવાળામાં રુપાંતર કરે તે દીપક..
કોડિયામાં રહી, ઓરડાને ઉજાળે તે દીપક..
રુ માં રહીને આગ સામે ઝઝૂમે ત દીપક..
પ્રકાશ પથરવા માટી કોડિયું થઇ બળે તે દીપક..
જાતે બળી, બીજા માટે ઉજાશ પાથરે તે દીપક..
હર પ્રભાતે કર જોડી, શ્યમ કરે નમન તે દીપક..
-ઘનશ્યામ વઘાસીયા(તા.૨૬.૦૫.૨૦૧૧}

 

ટૅગ્સ:

;; ગઝલ ;;

છે રસ્તાઓ આ વિશ્વમાં ઘણા પણ,
ઇશ્વર સમીપનો રસ્તો માત્ર એક જ.
જીંદગીમાં હોય છે હમરાહી અનેક,
જીવનના સાથી હોય માત્ર એક જ.
રસ્તા ઘણા છે મહેનતના આ જગમાં,
સફળ થવાનો રસ્તો માત્ર એક જ.
વિશ્વાસ તો અનેક સંબંધો ટકાવે છે,
શરીરને ટકાવે છે શ્વાસ માત્ર એક જ.
જીવનમાં રાખવા ઘણાં મિત્રો ભીતર,
જીંદગી જીવવી શ્યામને માત્ર એક જ.
-ઘનશ્યામ વઘાસીયા{તા.૨૫.૦૫.૨૦૧૧}

 

ટૅગ્સ:

;; ખોળું ;;

સકળ આ જગે ભમે લોક સઘળા,
એવાં સમસ્ત બ્રમ્હાંડને ભીતર ખોળું.
ન ડગું આ ચઢાણના પંથને જોઇને,
નીકટ લાગે એવાં શિખર ખોળું.
બારણું જ્યાં બાહો ફેલાવીને આવકારે,
મનને મળે શાંતિ એવું ઘર ખોળું.
સુખને પડતું મુકીને દોડી આવે,
દુઃખમાં પડખે રહે એવો સાથી ખોળું.
ભીડભર્યા આ જીવનની સફરમાં,
એકાંતમાં રહેવાય એવું મૌન ખોળું.
પાનખરમાં પાન ચાલ્યા,છોડી ડાળીને,
પલાશવનનાં કેસુડાંમાં વસંત ખોળું.
‘શ્યામ’ જીવે માનવ-મહેરામણમાં,
ચર્મ-ઘરમાં પડેલી આ જાત ખોળું.
-ઘનશ્યામ વઘાસીયા(તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૧,સોમવાર)

 

ટૅગ્સ: